ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ի՞նչ է շինարարության թույլտվությունը

Շինարարության թույլտվությունը կառուցապատողի` ինչպես նոր կառուցապատման նպատակով սահմանված կարգով տրամադրված հողամասում, այնպես էլ գոյություն ունեցող շենքերում և շինություններում որոշակի շինարարարական գործունեություն իրականացնելու կամ ոչ հիմնական շինություն տեղադրելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ է:

Ինչպե՞ս ստանալ շինարարության թույլտվություն

Կառուցապատողը, նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցման և միաժամանակ շինարարության թույտվություն ստանալու նպատակով դիմում է (ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. N596 որոշման N 5 հավելվածի N2-1 ձև) իրավասու մարմնին:

Դիմումին կցվում են`

 • օրենքով սահմանված տեղական տուրքը վճարելու մասին անդորրագիր
 • նախագծային փաստաթղթերը (երկու օրինակից)
 • փորձաքննության դրական եզրակացությունը (կամ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում` նախագծային աշխատանքների կապալառուի կապալառուի երաշխավորագիրը

Ի՞նչ ժամկետում է տրամադրվում շինարարության թույլտվությունը

Իրավասու մարմինը համաձայնեցնում է նախագծային փաստաթղթերը և միաժամանակ տալիս է շինարարության թույլտվությունը դիմումը ստանալու օրվանից՝

 • II կատեգորիայի օբյեկտների համար՝ 5-օրյա ժամկետում, 3-օրյա ժամեկտում՝ բազմակի օգտագործման օրիանկելի նախագծերի կամ սերտիֆիկացված նախագծերի տեղակապման դեպքում.
 • III կատեգորիայի օբյեկտների համար՝ 10-օրյա ժամկետում.
 • IV կատեգորիայի օբյեկտների համար՝ 15-օրյա ժամկետում.
 • V կատեգորիայի օբյեկտների համար՝ ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված ժամկետում

Նախագծի վերաբերյալ հասարակայնության իրազեկման անհրաժեշտության դեպքում Նախագծի համաձայնեցման ժամկետները հաշվարկվում են իրազեկման համար նախատեսված 15-օրյա հաշվառմամբ:

Ո՞ր դեպքում անհրաժեշտ չէ շինարարության թույլտվություն

Առանց շինարարության թույլտվության կարող են կատարվել միայն ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. N596-Ն որոշման N4 հավելվածի N1 ցանկով սահմանված I կատեգորիայի դասակարգում ունեցող օբյեկտների շինարարական աշխատանքները:

Ո՞ր դեպքերում է մերժվում շինարարության թույլտվության տրամադրման հայտը

Նախագծային փաստաթղթերը չեն համաձայնեցվում, և շինարարության թույլտվությունը մերժվում է (գրավոր իրազեկելով մերժման հիմքերի մաuին), եթե`

 • առաջադրանք չի պահանջվում
 • նախագծային փաստաթղթերը չեն համապատասխանում նախագծման թույլտվությամբ (առաջադրանքով) սահմանված պայմաններ
 • կառուցապատողի դիմումին կցված փաստաթղթերը պարունակում են ոչ հավաստի (ոչ լիարժեք) տեղեկություններ կամ Իրավասու մարմնի կողմից առաջարկված 5-օրյա ժամկետում բացակայող փաստաթղթերի ցանկը չի համալրվե
 • դիմումը ներկայացվել է նախագծման թույլտվության (առաջադրանքի) գործողության ժամկետը լրանալուց հետո
 • չի ներկայացվել օրենքով սահմանված տեղական տուրքի վճարման անդորրագիրը
 • դիմումով նոր շինարարության իրականացման համար հայցվող ժամկետը 1.5-ից ավելի անգամ գերազանցում է Նախագծով նախատեսված ժամկետը

Ի՞նչ ժամկետում է անհրաժեշտ իրականացնել շինարարությունը

Շինարարության թույլտվությամբ սահմանվում է շինարարության ավարտի ժամկետ՝

 • նոր կառուցվող շենքերի, շինությունների համար` ըստ հայցվող ժամկետի, բայց ոչ ավելի Նախագծով նախատեսված ժամկետների 1.5-ապատիկից
 • բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքերի համար` շինարարության թույլտվությամբ` կառուցապատողի հայեցողությամբ սահմանվում է նաև շահագործման թույլտվության ձևակերպման ժամկետ
 • գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների վերակառուցման (ներառյալ` քանդման), վերականգնման, ուժեղացման և բարեկարգման աշխատանքների համար` Նախագծով տվյալ օբյեկտի շինարարության (քանդման կամ ապամոնտաժման) տևողության նորմերով հաշվարկված ժամկետ

Հնարավոր է արդյո՞ք երկարաձգել շինարարության թույլտվությամբ սահմանված շինարարության տևողությանը

Այո, Իրավասու մարմնի կողմից շինարարության թույլտվությամբ սահմանված շինարարության տևողությունը կարող է երկարաձգվել՝ ոչ ավելի, քան տվյալ օբյեկտի չիրականացված աշխատանքների համար շինարարության տևողության նորմերով հաշվարկված ժամկետի չափով:

Արդյո՞ք անհրաժեշտ է ծանուցել իրավասու մարմնին շինարարական աշխատանքներ սկսելու մասին

Այո, կառուցապատողը շինարարական աշխատանքներն սկսելուց առնվազն 3 օր առաջ ծանուցում է (ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. N596 որոշման N 5 հավելվածի N 2-5 ձև) իրավասու մարմնին, որն իր հերթին՝ եռօրյա ժամկետում դրա մասին իրազեկում է քաղաքաշինական պետական տեսչությանը:

Ո՞ր դեպքերում է կասեցվում շինարարության թույլտվության գործողությունը

Եթե կառուցապատողն աշխատանքների կատարման ընթացքում թույլ է տվել օրենսդրությամբ սահմանված դրույթների խախտում, ապա խախտումը բացահայտվելու պահից շինարարության թույլտվության գործողությունը կասեցվում է իրավասու մարմնի որոշմամբ` մինչև կասեցման պատճառների վերացումը, ընդ որում, կասեցումը հիմք չէ շինարարության թույլտվության գործողության ժամկետը երկարաձգելու համար: Շինարարության թույլտվությունը կարող է կասեցվել նաև օրենքով վարչական ակտերի կասեցման համար նախատեսված դեպքերում և կարգով:

Ո՞ր դեպքում է շինարարության թույլտվությունն ուժը կորցրած ճանաչվում

Շինարարական աշխատանքներ չսկսելու դեպքում, մինչև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետը լրանալը, կառուցապատողի կողմից սահմանված կարգով նախատեսված դիմում չներկայացվելու դեպքում իրավասու մարմնի նախաձեռնությամբ շինարարության թույլտվությունն ուժը կորցրած է ճանաչվում՝ դրա մասին 3-օրյա ժամկետում ծանուցելով կառուցապատողին և ՀՀն կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին՝ կառուցվող շինության նկատմամբ կառուցապատողի գրանցված իրավունքների դադարեցում գրանցելու համար։