ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ
(ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓԱՍՏԱԳՐՈՒՄ)

 

Ի՞նչ է ավարտական ակտը (կամ շահագործման թույլտվությունը)

Ավարտական ակտով (շահագործման թույլտվությամբ) (ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. N596-Ն որոշման N5 հավելվածի N3-1 ձև) փաստագրվում է օբյեկտի շինարարական աշխատանքների իրականացման ավարտը և շահագործման ընդունումը` շինարարության թույլտվություն պահանջող բոլոր շինարարական-մոնտաժային աշխատանքներն իրականացվելուց և պատասխանատու շինարարական կազմակերպության կողմից այն կառուցապատողին հանձնելուց ու կառուցապատողի կողմից ընդունվելուց հետո։

Ավարտական ակտը հիմք է ավարտված օբյեկտի և դրա կազմում առանձնացված միավորների նկատմամբ իրավունքների գրանցման համար։

Ինչպե՞ս ստանալ ավարտական ակտ (շահագործման թույլտվություն)

Ավարտված շինարարության շահագործումը փաստագրելու նպատակով կառուցապատողն ընդունող հանձնաժողովի ակտն ստորագրվելուց հետո 10-օրյա ժամկետում դիմում է (ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. N596-Ն որոշման N5 հավելվածի N3-3-1 ձև) Իրավասու մարմնին, դիմումին կցելով`

  • ընդունող հանձնաժողովի ակտը
  • կատարողական փաստաթղթերի ցանկը կամ շինությունը շահագործման ենթակա լինելու վերաբերյալ համապատասխան տեխնիկական հետազննության դրական եզրակացությունը
  • ավարտական ակտի և շահագործման թույլտվության տրամադրման համար «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով վճարների մուծումը հավաստող անդորրագրերը

Ի՞նչ ժամկետում է տրամադրվում ավարտական ակտը (շահագործման թույլտվությունը)

Իրավասու մարմինը ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա տրամադրում է ավարտական ակտը (շահագործման թույլտվությունը)` դիմումն ստանալու օրվանից`

  • II և III կատեգորիաների օբյեկտների համար` 3-օրյա ժամկետում.
  • IV և V կատեգորիաների օբյեկտների համար` 5-օրյա ժամկետում